ANVÄNDARVILLKOR
Gällande från: 2015-09-25

1. ALLMÄNT

1.1. Denna webbplats (”Webbplatsen”) publiceras av:
IT Designer OÚ
Väike Karja 6A
101 40 TALLINN

1.2. Dessa allmänna villkor (”Allmänna Villkor”) gäller för all användning av denna webbplats tillsammans med övriga villkor som finns tillgängliga på Webbplatsen.

1.3. Genom att fortsätta att använda Webbsidan på något sätt, såsom navigering eller användning av de tjänster som tillhandahålls på Webbsidan eller genom att skapa ett företagsprofil eller ingå avtal med TIS om annonsering, godkänner du dessa Allmänna Villkor utan förbehåll.

1.4. Dessa Allmänna Villkor kan komma att ändras från tid till annan av TIS. De ändrade allmänna villkoren gäller från datumet då de publiceras på Webbplatsen mot alla användare av denna Webbplats (”Användaren”). För det fall att Användaren skapar en företagsprofil på Webbplatsen enligt 2.1 till 2.7 nedan användas termen ”Företag” när villkoren särskilt gäller dessa Användare.

1.5. Alla bokningar som sker genom annonser på denna Webbplats är bindande.

2. ANNONSERING

2.1. Företagsprofil

2.2. På sidan för företagsprofiler kan Användare skapa ett konto för sitt Företag (”Företagsprofil”).

2.3. TIS tar inte ut några avgifter av Användaren för att skapa en Företagsprofil på Webbplatsen.

2.4. För att skapa ett konto ska Användaren ge sina fullständiga kontaktuppgifter till enligt villkoren som framgår på sidan för företagsprofiler. Endast juridiska personer med verksamhetsområden kopplade till Thaimassage, Thairestauranger, Thaiaffärer eller Thaiboxning, som är verksamma i Stockholmsområdet (”Företag”) kan skapa en företagsprofil. En företagsprofil får endast avse en (1) verksamhet. Det är Företaget som ingår avtal med TIS.

2.5. TIS förbehåller sig rätten att granska företagsprofiler som läggs up på Webbplatsen. TIS förbehåller sig rätten att när som helst utan förvarning ändra, stänga av och/eller ta bort Företagsprofiler som bryter mot dessa Allmänna Villkor, andra villkor som framgår på Webbplatsen eller om Företagsprofilen enligt TIS mening är olämplig på Webbplatsen.

2.6. Företagsprofiler som skapas läggs upp på Webbplatsen inom 48 timmar.

2.7. Företaget ansvarar för att uppgifterna vid varje tillfälle är korrekta. Företag eller Användare ansvarar själva för att all information och innehåll som läggs upp i en Företagsprofil inte strider mot gällande lagstiftning.

2.8. Företagsprofiler kan komma att recenseras på Webbplatsen. TIS förbehåller sig rätten att granska och att när som helst utan förvarning ändra, stänga av och/eller ta bort recensioner som bryter mot dessa Allmänna Villkor, andra villkor som framgår på Webbplatsen eller om Företagsprofilen enligt TIS mening är olämplig på Webbplatsen.

2.9. Allmänna villkor för Annonstjänster

2.10. Genom att beställa någon av TIS annonstjänster på Webbplatsen såsom Prioriterad Annons eller Bannerannons (”Annonstjänst” eller ”Annons”) är Företaget bunden av dessa Allmänna Villkor samt priserna och eventuellt förekommande kompletterande villkor som framgår på sidan vid tiden för beställningen. Endast Företag som har skapat en Företagsprofil får beställa annonstjänster på Webbplatsen. TIS förbehåller sig rätten att ensidigt neka en beställning eller ångra ett köp av Annonstjänster.

2.11. Priser: Priserna är de som framgår på sidan för respektive Annonstjänst vid tiden för beställningen som bestämts av TIS. TIS har rätt att när som helst ändra priserna utan att meddela Företaget. Alla priser som anges av TIS till Företaget är exklusive moms. TIS förbehåller sig rätten att debitera Företaget en avgift för icke elektroniska beställningar (telefon) eller för icke elektroniska fakturor (pappersfakturor).

2.12. Betalning: Betalning sker mot faktura, som skickas vid tiden för beställningen av Annonstjänsten för hela perioden för annonsen (”Annonsperioden”). Betalningen ska vara TIS tillhanda inom femton (15) dagar från fakturadatumet (”Förfallodagen”). TIS accepterar inte växlar, betalningsförbindelser eller andra utfästelser att betala som betalningsmedel.

2.13. För det fall att Företaget inte betalar i tid äger TIS rätt att kräva Företaget på dröjsmålsränta från Förfallodagen till dess att full betalning sker. För närvarande utgår ränta med två (2) procent per månad samt lagreglerade avgifter för skriftlig betalningspåminnelse. Vid upprepade betalningspåminnelser kan Annonstjänsten stängas av och en kreditupplysning inhämtas på Företaget.

2.14. Leverans: Annonsen publiceras inom 48 timmar från det att betalningen är TIS tillhanda. TIS ska göra skäliga anstängningar för att leverera Annonstjänsten i rätt tid men TIS är inte ansvarig gentemot Företaget om leverans inte sker inom den anslagna tiden.

2.15. Marknadsföring: Användare av denna Webbplats förbinder att följa Marknadsföringslagens (SFS 2008:486) bestämmelser om god marknadsföringssed.

2.16. TIS förbehåller sig rätten att granska Annonser som läggs up på Webbplatsen. TIS förbehåller sig rätten att när som helst utan förvarning ändra, stänga av och/eller ta bort Annonser som bryter mot dessa Allmänna Villkor, andra villkor som framgår på Webbplatsen eller om Företagsprofilen enligt TIS mening är olämplig på Webbplatsen.

2.17. TIS förbehåller sig rätten att anpassa exempelvis bilder och grafik som översänds av Företaget till andra än det ursprungligt inskickade formated för att passa in Annonsen i enlighet med punkterna 3.5-3.7 nedan.

2.18. Företaget ansvarar för att uppgifterna vid varje tillfälle är korrekta. Företag eller Användare ansvarar själva för att all information och innehåll som läggs upp i en Företagsprofil inte strider mot gällande lagstiftning.

2.19. Prioriterad annons

2.20. Företag kan beställa en prioroterad annons genom att följa anvisningarna på Webbplatsen och länken ”Annonsera” eller genom att kontakta TIS genom kontaktuppgifterna på Webbplatsen.

2.21. En Prioriterad Annons kommer att visas högre upp bland sökresultaten än icke Prioriterade Annonser på Webbplatsen under den period (”Perioden”) som Företaget beställer på sidan för Prioriterad Annons, förutsatt att annonsen är godkänd av TIS.

2.22. Placering, Period, pris och storlek på annonsen framgår av sidan beställning av Annonstjänster på Webbplatsen.

2.23. Bannerannons

2.24. Företag kan beställa en Bannerannons genom att följa anvisningarna på Webbplatsen och länken ”Annonsera” eller genom att kontakta TIS genom kontaktuppgifterna på Webbplatsen.

2.25. En Bannerannons kan antingen visas på sidan av Webbplatsen (”Sidobanner”) eller på toppen av Webbplatsen (”Top Banner”) och kommer att visas under den period (”Perioden”) som Företaget beställer på sidan för Bannerannonser, förutsatt att annonsen är godkänd av TIS.

2.26. Placering, Period, pris och storlek på annonsen framgår av sidan beställning av Annonstjänster på Webbplatsen.

2.27. TIS förebehåller sig rätten att ta en avgift för skapande av en Bannerannons, vilken framgår på sidan för Annonser på Webbplatsen.

2.28. Övriga tjänster

2.29. Hemsida: TIS erbjuder även Företag att beställa en unik designad hemsida till dess verksamhet. Villkor för denna tjänst erbjuds separat.

3. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

3.1. Allt innehåll, vilket omfattar men inte begränsas till information, texter, diagram, modeller, data, grafik, bilder, foton, video- och ljudframställningar samt formen på allt detta samt själva Webbplatsen, inklusive layout, design och mjukvara (”Innehåll”) på Webbplatsen är skyddat av upphovsrätt eller varumärkesrätt eller andra immaterialrättsliga regler och tillhör TIS.

3.2. Allt innehåll på Webbplatsen är TIS exklusiva egendom för det fall inget annat anges och får ändras när som helst av TIS utan förvarning och det publiceras utan några explicita eller implicita garantier och ger ingen rätt till någon ersättning av något slag.

3.3. Användare av denna Webbplats ska rådfråga TIS innan innehåll på Webbplatsen framställs genom kopiering eller publicering i helt eller delvis ändrat eller i ursprungligt skick.

3.4. Otillåten användning av Webbplatsen beivras och medför ersättningsskyldighet.

3.5. Innehåll från Användare

3.6. Användare av denna Webbplats garanterar att denne innehar alla nödvändiga rättigheter till det Innehåll som Användaren väljer att överföra, eller på annat sätt ge TIS tillgång till, genom exempelvis Annonstjänster, eller som skapas genom denna Webbplats (”Användarinnehåll”). Användaren garanterar vidare, för det fall det krävs tillstånd från en tredje part för att publicera Innehåll på Webbplatsen, att sådant tillstånd har inhämtats innan publiceringen sker.

3.7. Användare av denna Webbplats accepterar uttryckligen genom att överföra, eller på annat sätt ge TIS tillgång till Användarinnehåll, ge TIS en oinskränkt, oåterkallelig, världsomfattande rätt att fritt använda Användarinnehållet genom exempelvis bearbetning, ändring, lagring, kopiering eller vidarespridning till allmänheten eller till företag, oavsett form, metod eller medium och mot ersättning för kommersiella ändamål. Användaren efterger alla krav på ersättning för Användarinnehåll.

4. PERSONUPPGIFTSHANTERING

4.1. Användare av denna Webbplats kan i de flesta fall besöka hemsidan utan att lämna ut sin identitet eller lämna ut sina personuppgifter. TIS kan dock be om information, såsom namn, e-post, geografiskt område, kön och ålder, till exempel för att svara på frågor, utföra en tjänst såsom att skapa en Företagsprofil eller en Annonstjänst, bearbeta en beställning eller för marknadsföringsändamål.

4.2. De uppgifter som samlas in är avsedda för att ge Användare av Webbplatsen en bättre upplevelse när denne besöker Webbplatsen, som ett led i ett avtalsförhållande, eller för marknadsföring. TIS kan komma att vidareföra Användares personuppgifter till samarbetspartners i kommmersiellt syfte.

4.3. TIS samlar in anonyma uppgifter om hur Användare navigerar på Webbplatsen (Cookies). TIS använder dessa uppgifter för att analysera trender och besöksstatistik och för att göra mätningar. TIS informerar Användaren om att denne kan stänga av sådana cookies. För det fall att Användaren inte godtar användning av cookies kan får denne inte tillträde till vissa delar av Webbplatsen.

4.4. När det gäller personuppgifter som en Användare lämnar till TIS, har Användaren rätt att se, korrigera och ta bort dessa uppgifter i enlighet med personuppgiftslagen.

4.5. Användare kan utan kostnad motsätta sig att TIS samlar in och bearbetar dina uppgifter.

4.6. TIS kan komma att ändra sättet på vilket det hanterar personuppgifter. Användare kommer att informeras när så sker genom särskild meddelande på Webbplatsen.

4.7. För frågor eller andra spörsmål angående TIS personuppgiftshantering, vänligen kontakta info@thaiistockholm.se.

5. ANSVAR

5.1. Innehållet på Webbplatsen tillhandahålls i befintligt skick utan någon explicit eller implicit garanti av något slag. TIS förbehåller sig rätten att när som helst, och utan förvarning, ändra, korrigera, avbryta och, eller ta bort Innehåll eller tillträde till Webbplatsen. TIS ska inte hållas ansvarig om din IT-utrustning drabbas av något datorvirus. Användare ansvarar själv för att vidta alla lämpliga åtgärder för att skydda sin datorutrustning.

5.2. Det är förbjudet att lägga upp eller länka till olagligt innehåll. Webbplatsen kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser. TIS har ingen kontroll över dessa webbplatser och har därför inget ansvar för åtkomst, drift, tillgänglighet, innehåll, annonser, produkter och/eller tjänster som tillhandahålls från dessa. TIS är inte på något sätt ansvarig för direkta eller indirekta skador som kan uppstå när du besöker eller använder en webbplats från en tredje part eller annat på grund av att denna webbplats bryter mot någon lagstiftning.

5.3. Denna Webbplats är huvudsakligen en plats för annonsering där Användare själva utformar sin annons och erbjuder varor eller tjänster. TIS medverkar inte på något sätt till transaktioner som sker mellan köpare och säljare med koppling till en Annons på denna Webbplats och ansvarar inte för den annonserade varan eller tjänsten.

5.4. TIS ansvar inte för några direkta eller indireka skador med avseende på Användares användning av Webbplatsen eller med avseende på Företags beställning av Annonstjänster eller för Företagsprofiler eller mot tredje parter oavsett anledning. TIS skadeståndsansvar mot någon Användare, Företag eller tredje part uppkommer som med anledning av Webbplatsen och de tjänster som tillhandahålls på denna, är under alla omständigheter begränsat till sammanlagt och maximalt det belopp som betalats till TIS under den senaste månaden från det att kravet framställts, oavsett tidsperiod då skadan skett eller omfattning av skadan.

6. TILLÄMPLIG LAG

6.1. Svensk lag gäller för alla tvister eller kontroverser avseende dessa Allmänna villkor.

6.2. Tvist med anledning av dessa Allmänna villkor ska avgöras i svensk domstol.